Vítejte na stránkách Agro Vysočina Bystré a.s.

Společnost AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost vznikla 6. 5. 1996 a svojí činností navázala na hospodaření Zemědělského družstva Vysočina Bystré. Zemědělské družstvo hospodařilo v zemědělské prvovýrobě v různých podobách a velikostí od roku 1957.

V současné době je AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost majetkově a kapitálově stabilní firmou zabývající se klasickou zemědělskou prvovýrobou, provozem závodní kuchyně, podnikových maloprodejen a velký význam má pro společnost pekárenská výroba realizovaná ve vlastní pekárně.

Společnost se nachází v nejjižnějším cípu Pardubického kraje v okrese Svitavy mezi městy Polička a Olešnice na Moravě. Hospodaří a provozuje činnosti v katastrálních územích obcí Bystré, Hartmanice, Trpín, Jedlová, Hamry a Hlásnice.

Zemědělská prvovýroba zahrnuje klasickou rostlinnou výrobu se zaměřením na pěstování obilovin, olejnin a technických plodin. V živočišné výrobě se společnost zabývá chovem dojného českého červenostrakatého skotu s uzavřeným obratem stáda.

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost dosahuje v posledních letech celkového ročního obratu kolem 90 milionů korun. Firma zaměstnává v průměru asi 100 osob a je tak významným zaměstnavatelem v regionu.

Se základním výrobním prostředkem, půdou, hospodaří společnost s maximální péčí a snahou o dodržování veškerých zásad a pravidel správné zemědělské praxe. Díky zachování živočišné výroby v daném rozsahu může společnost ročně pohnojit 25- 30 % orné půdy statkovými hnojivy, což přispívá k dobré půdní úrodnosti a nutnosti využívat omezené množství průmyslových hnojiv.

Převážná část z obhospodařované výměry je užívána na základě uzavřených nájemních smluv s vlastníky pozemků, případně se Státním pozemkovým úřadem ČR. V posledních letech společnost investovala nemalé finanční prostředky do nákupu půdy do svého vlastnictví převážně od svých pronajímatelů, příp. dalších osob. V zájmu stabilizace zemědělského podnikání společnost pokračuje v pozvolném nákupu zemědělských pozemků od všech vlastníků.