Rostlinná výroba

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost hospodaří na asi 1700 ha zemědělské půdy. Z toho je 1350 ha orné půdy a zbytek zaujímají trvalé travní porosty.

Obhospodařované pozemky se nacházejí v katastrálních územích obcí Bystré, Jedlová, Trpín, Hartmanice, Hlásnice, Hamry v nadmořské výšce 550- 690 m.n.m. Pozemky spadají do bramborářsko - obilné výrobní oblasti a půdy jsou převážně středního až lehkého typu.

Na obhospodařovaných pozemcích je uplatňováno konvenční zpracování půdy s orbou a kvalitním zapravením rostlinných zbytků, příp. chlévského hnoje.

Společnost dodržuje podmínky a pravidla hospodaření na erozně ohrožených pozemcích tím, že na erozně ohrožených půdních blocích neprovádí orbu a uplatňuje tam některé z doporučených protierozních opatření.

Aplikace pesticidů nebo kapalných hnojiv se provádí moderním postřikovačem s automatickou kontrolou a regulací dávky. To samé platí u rozmetadel průmyslových hnojiv. Společnost se snaží splňovat veškeré požadavky a nároky vyplývající z nařízení Nitrátové směrnice.

Produkce rostlinné výroby je podřízena dvěma hlavním potřebám. Zajištění kvalitního potravinářského obilí pro potřeby vlastní pekárny a produkce jadrných a objemných pro potřeby živočišné výroby -